Mecellose FMC 25002

MECELLOSE® FMC 25002 của Lotte Fine Chemical hoạt động như một sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng cellulose làm nguyên liệu chính, có thể được lấy từ gỗ hoặc bông. Xenlulo là một loại polymer tự nhiên, không tan trong nước, có độ kết tinh 30 ~ 65% được hình thành bởi các liên kết hydro giữa các phân tử. Thông qua một quá trình hóa học được gọi là ‘ete hóa’, xenlulo không tan trong nước này được chuyển thành ete xenlulo không ion hòa tan trong nước, MECELLOSE FMC-25002